Lokala Regler Edenhofs 18-hålsbana

Beslutade av GolfUppsala 2019-04-30

LOKALAREGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR EDENHOF GOLF
Golf spelas enligt gällande Reglerför Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regleroch Tävlingsvillkor:

LOKALAREGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlanvid receptionen. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spelpå klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För denfullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell förlokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokalaregler.

 PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om ingetannat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slagsplikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Out of bounds definieras av linjenmellan de vita pinnarnas och staketstolparnas bansidepunkter i marknivå.

 2. Pliktområden (Regel 17)

1. Det röda pliktområdet vänster sida om hål 6 som bara är definierat på en sida är oändligt.

3. Det röda pliktområdet,på vänster sida om hål 17 som bara är definierat på en sida är oändligt.

2. Detröda pliktområdet höger sida om hål 18 som bara är definierat på en sida äroändligt.

4. Alla omarkerade dikenoch dammar är rödmarkerade pliktområden.

 3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) De ungaträden identifierade av stödpinnar är spelförbudzoner:

1. Om en spelares boll ligger var som helst på banan,utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd elleratt ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller områdetför den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

2. Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådantträd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måstespelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnadutan plikt enligt Regel 17.1e(2)

 4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden somidentifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blåpinnar med grön topp är en spelförbudszonsom ska behandlas som mark under arbete.Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonenmåste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt omett område definierar gränsen för markunder arbete.

4. Områden i bunkrardär sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fårorgenom sanden.

Skador i bunker som är tydligt igenkännbara som att haorsakats av djurhovar är mark under arbete. Inverkan av skador av djurhovar påspelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 5. Storaeller hårda myrstackar på banan är,enligt spelarens val, lösa naturföremål somfår tas bort enligt regel 15.1 eller markunder arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gränsdefinieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har sammastatus som det tillverkade föremålet.

2.  Skydd av ungaträd med stödpinne eller stödpinnar.

3. Bänkar av sten och betongfundament med hålskiss ochavståndsanvisningar i anslutning till alla tees.

4. Belagda vägar/stigar.

5. Nät mellan hål 1 och hål 6 är att betrakta somoflyttbart hindrande föremål.

6. Elstängsel mot vildsvin är att betrakta som oflyttbarthindrande föremål. Lättnad medges då det råder störande inverkan för stanseller sving. På hål 3 så markerar elstängslet banans gräns och därför ges ingenlättnad på detta hål.

 5.Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av enfarlig situation meddelas genom personalen/tävlingsledningen med en långsignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepandesignaler). Återupptagande av spelet meddelas även det av personalen/tävlingsledningen,med två signaler (upprepande gånger) Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet ärstoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finnsangivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för allatävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1. Tävlingshandicap
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarnaha Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbenstävlingar måste spelaren ha Tävlingshandicap.

 Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

2. Anmälan, avanmälan, återbud
Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är redovisaspå Min Golf. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälangörs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kanendast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som äruttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida integodtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utanatt lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig tilluteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel-och tävlingshandboken 8.3.

3. Handicapklasser
Klubbens tävlingar delas i regel in efter handicap i tre lika storahandicapklasser A-C. Information om klassindelningen framgår itävlingsinbjudan.

4. Tee
De tee som gäller framgår av tävlingsinformationen viaMin Golf.

5. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligtspelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje handlottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genomsärspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

6. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortetlämnas i receptionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat receptionenmed båda fötterna.

7. Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningentillfaller nästa pristagare.

8. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När detslutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen ärtävlingen avslutad.

 

 


865
866
884
891