Lokala regler Edenhof 18

Beslutade av GolfUppsala 2019-04-30

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR EDENHOF GOLF
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Out of bounds definieras av linjen mellan de vita pinnarnas och staketstolparnas bansidepunkter i marknivå.

 2. Pliktområden (Regel 17)

1. Det röda pliktområdet vänster sida om hål 6 som bara är definierat på en sida är oändligt.

3. Det röda pliktområdet, på vänster sida om hål 17 som bara är definierat på en sida är oändligt.

2. Det röda pliktområdet höger sida om hål 18 som bara är definierat på en sida är oändligt.

4. Alla omarkerade diken och dammar är rödmarkerade pliktområden.

 3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudzoner:

1. Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

2. Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2)

 4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

Skador i bunker som är tydligt igenkännbara som att ha orsakats av djurhovar är mark under arbete. Inverkan av skador av djurhovar på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

2.  Skydd av unga träd med stödpinne eller stödpinnar.

3. Bänkar av sten och betongfundament med hålskiss och avståndsanvisningar i anslutning till alla tees.

4. Belagda vägar/stigar.

5. Nät mellan hål 1 och hål 6 är att betrakta som oflyttbart hindrande föremål.

6. Elstängsel mot vildsvin är att betrakta som oflyttbart hindrande föremål. Lättnad medges då det råder störande inverkan för stans eller sving. På hål 3 så markerar elstängslet banans gräns och därför ges ingen lättnad på detta hål.

 5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation meddelas genom personalen/tävlingsledningen med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepande signaler). Återupptagande av spelet meddelas även det av personalen/tävlingsledningen, med två signaler (upprepande gånger) Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1. Tävlingshandicap
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha Tävlingshandicap.

 Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

2. Anmälan, avanmälan, återbud
Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är redovisas på Min Golf. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3.

3. Handicapklasser
Klubbens tävlingar delas i regel in efter handicap i tre lika stora handicapklasser A-C. Information om klassindelningen framgår i tävlingsinbjudan.

4. Tee
De tee som gäller framgår av tävlingsinformationen via Min Golf.

5. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

6. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i receptionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat receptionen med båda fötterna.

7. Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

8. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

 


865
866
884
891